ANUNSIU KONKURSU BEN’S SERVISU (Etapa 1#-Etapa 3#) TINAN 2024

Hahu loke: 03/11/2024
Hahu taka 04/12/2024


ADMINISTRASAUN MUNISIPIU VIQUEQUE, LIU HUSI SERVISU MUNISIPAL APROVIZIONAMENTO FO HATENE BA EMPREZARIA NE’EBE IHA AKTIVIDADE RELEVANTE HO KONKURSUPUBLIKU HIRAK NE’E, BELE MAI FOTI DOKUMENTUS TENDERIZASAUN  BA BEN’S SERVISU ETAPA PRIMEIRO DIA 11/03/2024 HO TOTAL KONKURSU 5 , ETAPA SEGUNDU DIA 18/03/2024 HO TOTAL KONKURSU 5, NO ETAPA TERSEIRO DIA 12/04/2024 HO TOTAL KONKURSU 4.

AKTIVIDADES BEN’S SERVISU 14 NE’E, LOKE ONA BA PUBLIKU TUIR PROSEDIAMENTO APROVIZIONAMENTO MUNISIPIU DE VIQUEQUE.


Anexu dokumentus

© 2024 Administrasaun Munisípiu Viqueuque