DESPACHO PAM BA NOMEASAUN JURI 2024

Hahu loke: 02/03/2024
Hahu taka 02/03/2024


BAZEIA BA DECREITO LEI 22/2022, HAKTUIR KONABA REJIME JURIDIKU APROVIZIONAMENTO, ARTIGO 53 KOLIA KONABA NOMEASAUN KONSTITUSIAUN BA JURI SIRA.

HO KARTA OFFICIAL HO (Nu.Officio; 05/SMA-AMV/IV/2024), HUSI DIRETOR APROVIZIONAMENTO MUNICIPIO VIQUEQUE.

PRESIDENTE AUTORIDADE MUNISIPIU VIQUEQUE HALO NOMEASAUN BA EKIPA JURI NAIN 4 MAK HANESAN: PRESIDENTE JURI (NAIN 1), JURI EFECTIVO (NAIN 2) NO JURI SUPLIENTE (NAIN 1).


Anexu dokumentus

  • PEIDU-NOMEASAUN-JURI-ORDEM-SERVISU-2024.pdf pdf (1001kb) [ Deskarrega ]

© 2024 Administrasaun Munisípiu Viqueuque