ANUNSIO KONKURSO KOTASAUN BA BENS SERVISU TINAN 2023, NU. REFF. 72/SMA-AMV/XII/2022

Data inicial: 12/12/2022
Data final 12/30/2022


ANUNSIO KONKURSO KOTASAUN BA BENS SERVISU TINAN 2023, NU. REFF. 72/SMA-AMV/XII/2022

Administrasaun Munisipiu Viqueuqe liu husi Servisu Munisipal Aprovizionamentu anunsio kotasaun ba Bens Servisu Tinan 2023 nia hanesan tuir mai :

  1. Despezas Opreasional (Servisu Catering) iha Munisipio Viqueque ho Numeru Refferensia RFQ;007/SMA-AMV/XII/2022
  2. Outrus Servisus Diversus (Servisu Limpeza) ba Administrasaun Munisipio Viqueuqe no Servisu Munisipal sira iha Munisipio Viqueuqe Numeru Refferensia RFQ;008/SMA-AMV/XII/2022
  3. Servisus Foto Kopia ba Administrasaun Munisipio Viqueuqe no Servisu Munisipal sira iha Munisipio Viqueuqe Numeru Refferensia RFQ;009/SMA-AMV/XII/2022

Anunsio Konkursu Kotasaun Bens Servisu ida ne’e loke ba publiku liu-liu empresaria lokal sira nebe iha lisensa negosio nebe relevante ba numeru RFQ refere bele mai aplika hodi foti dokumentus konkursu iha Administrasaun Munisipiu Viqueque liu husi Servisu Munisipal Aprovizionamentu, iha oras tuku 09:00  ate tuku 17:00 Otl durante loron servisu, dokumentus RFQ ne’e sei dispunivel husi loron 12 – 30 de Dezembro de 2022 no loron ba enkontru pre-konkursu sei realiza iha fatin aprovizionamentu.

NB: Ami anexa mos Dokumentus Anunsio Konkursu ho ninia detalho horario. Anuncio Kongkurso Catering, Servisu Limpeza no Foto Copia

Foto Servisu Catering

Foto Servisu Foto Kopia

Foto Servisu Limpeza

Apresenta husi Pontu Fokal Portal Munisipiu Viqueuqe


© 2024 Administração Municipío de Viqueque