• KONKURSU PUBLIKU FORNECIMENTO KARETA BA ADMINISTRADORES POSTO ADMINISTRATIVO TINAN 2023

  Postado em: 17 Mai 2023

  KONKURSU PUBLIKU FORNECIMENTO KARETA BA ADMINISTRADORES POSTO ADMINISTRATIVO SIRA IHA MUNISIPIO VIQUEQUE BA TINAN 2023, HUSU BA SOLISITANTES IHA MUNISIPIO VIQUEQUE NE’EBE IHA INTERESE BELE PARTISIPA KONKURSU REFERE. OBRIGADO WAIN. (SMA-MV)

 • RE – TENDER KONKURSU PUBLIKU, BA PROJETU RECIDENSIA AMV & NOVO KONSTRUSAUN EBF KAILAQUE BABU

  Postado em: 3 Mai 2023

  RE – ANUNSIO KONKURSU PUBLIKU MUNISIPAL BA KONSTRUSAUN OBRAS PUBLIKAS PDIM HO NUMERU REFF 798/AMV/V/2023, IHA LORON 2 FULAN MAIU TINAN 2023 ◊ HO ANUNSIU IDA NE’E ADMINISTRASAUN MUNISIPIU VIQUEQUE BAZEIA BA ARTIGU 28 HUSI DIPLOMA MINISTERIAL NO. 19/2013, LORON 16 FULAN OUTUBRO. ◊ KONVIDA EMPREZA LOKAL HIRAK NE’EBE PRE-KUALIFIKADU HO KATEGORIA A/B, ATU HATAMA […]

 • Kompanhia Rua Assina Ona Karta Aseitasaun ba Obra Capital Dezenvolvmento/PDIM

  Postado em: 25 Abr 2023

  Kompanhia Rua; BELAS LARI.UNIP.LDA ho DIRA NOVA UNIP. LDA Assina Ona Karta Aseitasaun ba Obra Capital Dezenvolvmento/PDIM ba Obra Servisu rua (2) mak hanesan: KONSTRUSAUN UMA ARMAGEN TAU AI-MORUK ho KONSTRUSAUN FOUN EDEFICIO POSTO OSSU & MORU HALEU, ho Num.Offcio: 759 & 760, (RFQ: 392/SMA-AMV/IV/2023). Assina karta Aseitasaun husi Kompanhia Belas-Lari iha dia 17 de […]

 • ANUNSIO OU KONVITE KONKURSU PUBLIKU MUNICIPAL BA KONSTRUSAUN OBRAS PUBLIKAS PDIM TINAN 2023

  Postado em: 28 Fev 2023

  Projeto PDIM tinan 2023 Administrasaun Munisipio Viqueque baseia ba Artigu 28o husi Diploma Ministerial No. 19/2013, 16 Outubro Konvida Empreza Lokal ne’ebe Pre-Kualifikadu, iha PDIM ho Categoria A ka B ne’ebe sede iha Munisipiu atu hatama ita nia Proposta hodi halo Konstreusaun Obra Públika konaba: Rehabilitasaun Rezidensia Administrador Munisipio Viqueuqe + Konstrusaun Moru + Jardim, […]

 • Encontro Pre-Bid Meeting Pre Kualifikasaun ba Kompanha Lokal

  Postado em: 6 Jan 2023

  Encontro Pre-Bid Meeting Pre Kualifikasaun 2023 ba Kompanha Lokal iha Munisipiu Viqueuqe Servisu Munisipal Aprovizionamento SMA ho PDIM fo sai Anunsio Pre – Kualifikasaun 2023 nian, iha dia 5 de Dezembro de 2022 ba Kompanhia Lokal sira iha Munisipiu Viqueque hodi mai aplika ka sosa dokumentus durante fulan ida nia laran no ohin dia 6 […]

© 2023 Administração Municipío de Viqueque