ANUNSIO KONKURSO KOTASAUN BA BENS SERVISU TINAN 2023, NU. REFF. 73/SMA-AMV/XII/2022

Data inicial: 12/19/2022
Data final 01/10/2023


ANUNSIO KONKURSO KOTASAUN BA BENS SERVISU TINAN 2023, NU. REFF. 72/SMA-AMV/XII/2022

Administrasaun Munisipiu Viqueuqe liu husi Servisu Munisipal Aprovizionamentu anunsio kotasaun ba Bens Servisu Tinan 2023 nia hanesan tuir mai :

  1. Aluguer Veiculus ba Transportasaun Servisu Lixo iha Munisipio Viqueque ho Numeru Refferensia RFQ;0011/SMA-AMV/XII/2022
  2. Aluguer Veiculus ba Transportasaun Servisu Lixo iha Munisipio Viqueque ho Numeru Refferensia RFQ;0012/SMA-AMV/XII/2022

Anunsio Konkursu Kotasaun Bens Servisu ida ne’e loke ba publiku liu-liu empresaria lokal sira nebe iha lisensa negosio nebe relevante ba numeru RFQ refere bele mai aplika hodi foti dokumentus konkursu iha Administrasaun Munisipiu Viqueque liu husi Servisu Munisipal Aprovizionamentu, iha oras tuku 09:00  ate tuku 17:00 Otl durante loron servisu, dokumentus RFQ ne’e sei dispunivel husi loron 19 de Dezembro de 2022 ate 10 de Janeiru de 2023 no loron ba enkontru pre-konkursu sei realiza iha fatin aprovizionamentu.

NB: Ami anexa mos Dokumentus Anunsio Konkursu ho ninia detalho horario; Anuncio Kongkurso Aluger Veiculos ba Servisu Lixo no Esgoto

Foto Servisu Lixu no Esgoto, Publika husi Fokal Point Portal Munisipiu Viqueuqe


© 2024 Administração Municipío de Viqueque