Kompanhia Rua Assina Ona Karta Aseitasaun ba Obra Capital Dezenvolvmento/PDIM

Data inicial:
Data final


Kompanhia Rua; BELAS LARI.UNIP.LDA ho DIRA NOVA UNIP. LDA Assina Ona Karta Aseitasaun ba Obra Capital Dezenvolvmento/PDIM ba Obra Servisu rua (2) mak hanesan:

KONSTRUSAUN UMA ARMAGEN TAU AI-MORUK ho KONSTRUSAUN FOUN EDEFICIO POSTO OSSU & MORU HALEU, ho Num.Offcio: 759 & 760, (RFQ: 392/SMA-AMV/IV/2023).

Assina karta Aseitasaun husi Kompanhia Belas-Lari iha dia 17 de Abril de 2023

        

Assina karta Aseitasaun husi Kompanhia Dira – Nova iha dia 24 de Abril de 2023

Projetu Kapital Dezenvolvimentu PDIM Munisipiu Viqueque ba Tinan 2023 maka hanesan

  • Rehabilitasaun Residensia Administrador Munisipiu Viqueque + Konstrusaun Moru + Jardim.
  • Konstrusaun Uma Armajen Ai-Moruk.
  • Konstrusaun Foun Edificio Posto Administrativo Ossu & Moru Haleu.
  • Novo Konstrusaun da Escola EBF Cailaque Babo.

Ne’ebe anunsiu ona iha dia 15 de Fevereiro 2023, no kompanhia kompetetitor hamutuk 14 maka Kompete liu husi Konkursu Publiku.

Fotografia Enkontro Avaliasaun Ekipa UTE Munisipiu Viqueque

Liu husi Resultadu Avaliasaun husi Ekipa UTE ne’ebe Komposto Husi (AMV, SMOPT, SMS, SMAP no SME), halo Koresaun Prokuramentu Artimatiku, ba dokumentus kompanhia 14 ne’ebe Submete ba Aprovizionamentu nuné, konklui ho resultadu katak :

Kompanhia Rua (2) maka Admitidu no sai Vensedor ba Obra Rua (2) maka Hanesan

No Naran Kompanhia Tipu Atividade Valor Submisaun Valor Corresaun Arritmatical
1 Belas-Lari Unip,Lda Konstrusaun Uma Armajen Ai-Moruk $145,075.74 $144,286.00
2 Dira Nova Unip. Lda Konstrusaun Foun Edificio Posto Administrativo Ossu & Moru Haleu. $242,367.25 $242,358.65

No Projetu Rua seluk Ekipa UTE desidi liu husi Avaliasaun no Koressaun katak konsidera katak ba halo Re-Anunsio

No Tipu Atividade Obs
1 Rehabilitasaun Residensia Administrador Munisipiu Viqueque + Konstrusaun Moru + Jardim. Re-Anunsio
2 Novo Konstrusaun da Escola EBF Cailaque Babo Re-Anunsio

Ohin Kompanhia Rua ne’ebe Admitidu Assina ona Karta Aseitasaun hodi ejekuta Projetu no kompremete katak sei ejekuta obra refere tuir tempu ne’ebe determina no Garantia Kualidade Projetu, atu nune’e nafatin hetan konfiansa husi Governu iha future mai.


© 2024 Administração Municipío de Viqueque