(Fontes husi: Pontu Fokal Portal Munisipal)

Dirasaun Portal Munisipio Viqueque hakarak hato’o informasaun e notisias konaba “Segundo Avaliasaun Ano Fiskal 2022” ba Dirasaun Servisu Munisipal hotu mak hanesan (SMA, SMASA, SME, SMOPT/MOP, SMAV/MAP, SMF, SMAS, SMA, SMPL, SMAONG, SMSA, SMGMT, SMRNC, SMAP, SMPCGDN, SMARH), ne’ebe realiza iha Salaun Administrasaun Munisipio, Tersa Feira, dia 21/12/2022, Oras 09:00,Otl to;o Oras:17:00,Otl, Sorumutuk refere deskuite konaba “Aprezentasaun Progresu Servisu e Dezafius ruma husi kada Servisu Munisipal sira “, Bazeia ba despaxu Administarasaun Munisipio Viqueque/AMV, relasional ho karta offisial husi Gabinete DGDA nian hodi halao bazeia ba “Indikador Dezenpenho” husi Dirasaun Nasional ne’ebe tutelado ba DGDA hanesan DNAL, SAIM, DNOU,  no DNMFAL ne’ebe halao ona servisu durante Trimestral III no IV tinan 2022, atu halao Avaliasaun Atividades iha kada Munisipius hodi sai hanesan sasukat ba persentazen tuir indikador dezenpenho atu halo rekapitulasaun geral ba avaliasun atividade tinan 2022 iha Gabinete DGDA nian. Esperanca ba Atinzimento husi aktividade Sorumutuk Annual ne’ebe realiza iha Salaun AMV ne’e hein katak Planu Dezenvolvimento ne’e persisa tebes Rekurso Umanu ne’ebe mak kualidade no kualifikado iha area de servisu ida-idak hodi bele implementa aktividade ou programa ho diak e responsabilidade.

 

© 2024 Administrasaun Munisípiu Viqueuque