ANUNSIO KONKURSO KOTASAUN BA BENS SERVISU TINAN 2023, NU. REFF. 75/SMA-AMV/XII/2022

Open date: 12/20/2022
Close date 01/11/2023


ANUNSIO KONKURSO KOTASAUN BA BENS SERVISU TINAN 2023, NU. REFF. 75/SMA-AMV/XII/2022

Administrasaun Munisipiu Viqueuqe liu husi Servisu Munisipal Aprovizionamentu anunsio kotasaun ba Bens Servisu Tinan 2023 nia hanesan tuir mai :

  1. Manutensaun ba Kareta Estadu iha Munisipio Viqueque ho Numeru Refferensia RFQ;0016/SMA-AMV/XII/2022
  2. Manutensaun ba Motor Estadu iha Munisipio Viqueque ho Numeru Refferensia RFQ;0017/SMA-AMV/XII/2022
  3. Material Fornesementu Operasional Escolar EPE iha Munisipio Viqueque ho Numeru Refferensia RFQ;0018/SMA-AMV/XII/2022

Anunsio Konkursu Kotasaun Bens Servisu ida ne’e loke ba publiku liu-liu empresaria lokal sira nebe iha lisensa negosio nebe relevante ba numeru RFQ refere bele mai aplika hodi foti dokumentus konkursu iha Administrasaun Munisipiu Viqueque liu husi Servisu Munisipal Aprovizionamentu, iha oras tuku 09:00  ate tuku 17:00 Otl durante loron servisu, dokumentus RFQ ne’e sei dispunivel husi loron 20 de Dezembro de 2022 ate 11 de Janeiru de 2023 no loron ba enkontru pre-konkursu sei realiza iha fatin aprovizionamentu.

NB: Ami anexa mos Dokumentus Anunsio Konkursu ho ninia detalho horario : Anuncio Kongkursu Mantensaun Motor, Kareta no Fornesemento OPeracional ba Escolar

Foto Material Escolar EPE

Foto Manutensaun Kareta

Foto Manutensaun Motor

Foto Publika husi Ponto Fokal Portal Munisipal


© 2024 Administration of Viqueuque Municipality