ANUNSIO OU KONVITE KONKURSU PUBLIKU MUNICIPAL BA KONSTRUSAUN OBRAS PUBLIKAS PDIM TINAN 2023

Open date: 02/15/2023
Close date 03/20/2023


Projeto PDIM tinan 2023

Administrasaun Munisipio Viqueque baseia ba Artigu 28o husi Diploma Ministerial No. 19/2013, 16 Outubro Konvida Empreza Lokal ne’ebe Pre-Kualifikadu, iha PDIM ho Categoria A ka B ne’ebe sede iha Munisipiu atu hatama ita nia Proposta hodi halo Konstreusaun Obra Públika konaba:

  1. Rehabilitasaun Rezidensia Administrador Munisipio Viqueuqe + Konstrusaun Moru + Jardim, iha Aldeia Cabira Oan, Suco Caraubalo, Posto Viqueque Villa.
  2. Konstrusaun Uma Armajen Tau Ai-Moruk, iha Aldeia Cabira Oan, Suco Caraubalo, Posto Viqueque Villa.
  3. Konstrusaun Foun Edificio Posto Administrativo Ossú & Moru, iha Suco Ossú De Cima Posto Ossú.
  4. Novo Construção da Escola EBF Kailake Babo, iha Suco Ahic, Posto Lacluta.

Dokumentus hirak ne’e bele foti iha fatin Aprovizionamento Municipio Viqueuqe, husi dia 15 – 02 – 2023 ate dia 09 – 03 – 2023 iha loron servisu oras; 09:00 – 17:00 Otl.

Informsaun klaru liu bele hare iha anexo tuir mai.

Ba ita nia atensaun lahaluha hato’o obrigadoa wain.

   

Konstrusaun Uma Armajen Tau Ai-Moruk  ho Rehabilitasaun Rezidensia Administrador Munisipio Viqueuqe


Attached Documents

© 2024 Administration of Viqueuque Municipality