RE – TENDER KONKURSU PUBLIKU, BA PROJETU RECIDENSIA AMV & NOVO KONSTRUSAUN EBF KAILAQUE BABU

Open date: 05/02/2023
Close date 05/23/2023


RE – ANUNSIO KONKURSU PUBLIKU MUNISIPAL BA KONSTRUSAUN OBRAS PUBLIKAS PDIM HO NUMERU REFF 798/AMV/V/2023, IHA LORON 2 FULAN MAIU TINAN 2023

◊ HO ANUNSIU IDA NE’E ADMINISTRASAUN MUNISIPIU VIQUEQUE BAZEIA BA ARTIGU 28 HUSI DIPLOMA MINISTERIAL NO. 19/2013, LORON 16 FULAN OUTUBRO.

◊ KONVIDA EMPREZA LOKAL HIRAK NE’EBE PRE-KUALIFIKADU HO KATEGORIA A/B, ATU HATAMA ITA NIA PROPOSTA HODI KOMPETE BA  KONSTRUSAUN OBRAS PUBLIKAS KONABA :

  1. RAHABILITASAUN REZIDENSIA AMV + MORU + JARDIM IHA ALDEIA KABIRA OAN, SUKU CARAUBALO, POSTO ADMINISTRATIVA VIQUEQUE, MUNISIPIU VIQUEQUE.
  2. NOVO KONSTRUSAUN BA ESKOLA EBF KAILAQUE BABU IHA SUKU AHIC, POSTO ADMINISTRATIVA LACLUTA, MUNISIPIU VIQUEQUE.

◊ DOKUMENTUS KONKURSU PUBLIKAS MUNISIPAL BELE MAI FOTI IHA APROVIZIONAMENTU MUNISIPIU VIQUEQUE, HAHU IHA DIA 02 ATE 23 DE MAIO DE 2023, IHA LORON SERVISU HUSI ORAS, 09:00 – 17:00 OTL.

◊ ITA BO’OT SIRA NIA PROPOSTA TENKI DIRIJI BA IHA Sr. JANUARIO SOARES “BOLLY” NO KONTINUA SUBMETE BA SERVISU MUNISIPAL APROVIZIONAMENTU MUNISIPIU VIQUEQUE.

◊ FORMATU PROPOSTA NO DOKUMENTUS KONSTRUSAUN NIAN EMPREZA SIRA BELE MAI FOTI IHA SERVISU MUNISIPAL APROVIZIONAMENTU HO ORSAMENTU $ 5.00.

◊ ITA BO’OT SIRA NIA PROPOSTA TENKI  APREZENTA TUIR INSTRUSAUN KONKURSU PUBLIKU MUNISIPAL NO SUBMETE HO EVELOPE IDA (1) BA DIRASAUN IHA LETEN MOLOK IHA LORON 31 FULAN MAIO TINAN 2023,  ORAS, 02:30 OTL.

◊ INFORMASAUN KLARU BELE HARE IHA KUADRU AVIZU/ANUNSIO IHA ADMINISTRASAUN MUNISIPIU VIQUEQUE KA BELE KONTAKTU DIRETA BA NUMERU TELEMOVEL 77904757, 77252059 NO 75589260.


Attached Documents

© 2024 Administration of Viqueuque Municipality