ANUNSIO KONKURSO KOTASAUN BA BENS SERVISU TINAN 2023

Hahu loke:
Hahu taka


ANUNSIO KONKURSO KOTASAUN BA BENS SERVISU TINAN 2023

Administrasaun Munisipiu Viqueuqe liu husi Servisu Munisipal Aprovizionamentu anunsio kotasaun ba Bens Servisu Tinan 2023 nia hanesan tuir mai :

  1. Fornesementus Combustivel ba Veiculos, Motorizadas no Geradores iha Munisipio Viqueque ho Numeru Refferensia RFQ;004/SMA-AMV/XII/2022
  2. Fornesmentu Eskritotio/ATK ba Administrasaun Munisipio Viqueuqe no Servisu Munisipal sira iha Munisipio Viqueuqe Numeru Refferensia RFQ;005/SMA-AMV/XII/2022
  3. Fornesementu Toner ba Administrasaun Munisipio Viqueuqe no Servisu Munisipal sira iha Munisipio Viqueuqe Numeru Refferensia RFQ;006/SMA-AMV/XII/2022

Anunsio Konkursu Kotasaun Bens Servisu ida ne’e loke ba publiku liu-liu empresaria lokal sira nebe iha lisensa negosio nebe relevante ba numeru RFQ refere bele mai aplika hodi foti dokumentus konkursu iha Administrasaun Munisipiu Viqueque liu husi Servisu Munisipal Aprovizionamentu, iha oras tuku 09:00  ate tuku 17:00 Otl durante loron servisu, dokumentus RFQ ne’e sei dispunivel husi loron 5 – 22 de Dezembro de 2022 no loron ba prekonkursu sei realiza iha fatin aprovizionamentu.

NB: Ami anexa mos Dokumentus Anunsio Konkursu ho ninia detalho horario. Anuncio Kongkurso Comvustivel Motor, Kareta, Generador, ATK no TONER

No photo description available.

Foto Ekipamentus Material Eskritorio

Foto Combustivel/Statasaun Gazoel no Gazolina

Foto Toner


Anexu dokumentus laiha

© 2024 Administrasaun Munisípiu Viqueuque