• KONKURSU PUBLIKU FORNECIMENTO KARETA BA ADMINISTRADORES POSTO ADMINISTRATIVO TINAN 2023

  Post iha: 17 May 2023

  KONKURSU PUBLIKU FORNECIMENTO KARETA BA ADMINISTRADORES POSTO ADMINISTRATIVO SIRA IHA MUNISIPIO VIQUEQUE BA TINAN 2023, HUSU BA SOLISITANTES IHA MUNISIPIO VIQUEQUE NE’EBE IHA INTERESE BELE PARTISIPA KONKURSU REFERE. OBRIGADO WAIN. (SMA-MV)

 • RE – TENDER KONKURSU PUBLIKU, BA PROJETU RECIDENSIA AMV & NOVO KONSTRUSAUN EBF KAILAQUE BABU

  Post iha: 3 May 2023

  RE – ANUNSIO KONKURSU PUBLIKU MUNISIPAL BA KONSTRUSAUN OBRAS PUBLIKAS PDIM HO NUMERU REFF 798/AMV/V/2023, IHA LORON 2 FULAN MAIU TINAN 2023 ◊ HO ANUNSIU IDA NE’E ADMINISTRASAUN MUNISIPIU VIQUEQUE BAZEIA BA ARTIGU 28 HUSI DIPLOMA MINISTERIAL NO. 19/2013, LORON 16 FULAN OUTUBRO. ◊ KONVIDA EMPREZA LOKAL HIRAK NE’EBE PRE-KUALIFIKADU HO KATEGORIA A/B, ATU HATAMA […]

 • Kompanhia Rua Assina Ona Karta Aseitasaun ba Obra Capital Dezenvolvmento/PDIM

  Post iha: 25 Apr 2023

  Kompanhia Rua; BELAS LARI.UNIP.LDA ho DIRA NOVA UNIP. LDA Assina Ona Karta Aseitasaun ba Obra Capital Dezenvolvmento/PDIM ba Obra Servisu rua (2) mak hanesan: KONSTRUSAUN UMA ARMAGEN TAU AI-MORUK ho KONSTRUSAUN FOUN EDEFICIO POSTO OSSU & MORU HALEU, ho Num.Offcio: 759 & 760, (RFQ: 392/SMA-AMV/IV/2023). Assina karta Aseitasaun husi Kompanhia Belas-Lari iha dia 17 de […]

 • ANUNSIO OU KONVITE KONKURSU PUBLIKU MUNICIPAL BA KONSTRUSAUN OBRAS PUBLIKAS PDIM TINAN 2023

  Post iha: 28 Feb 2023

  Projeto PDIM tinan 2023 Administrasaun Munisipio Viqueque baseia ba Artigu 28o husi Diploma Ministerial No. 19/2013, 16 Outubro Konvida Empreza Lokal ne’ebe Pre-Kualifikadu, iha PDIM ho Categoria A ka B ne’ebe sede iha Munisipiu atu hatama ita nia Proposta hodi halo Konstreusaun Obra Públika konaba: Rehabilitasaun Rezidensia Administrador Munisipio Viqueuqe + Konstrusaun Moru + Jardim, […]

© 2024 Administrasaun Munisípiu Viqueuque