• KONKURSU PUBLIKU FORNECIMENTO KARETA BA ADMINISTRADORES POSTO ADMINISTRATIVO TINAN 2023

  Post iha: 17 May 2023

  KONKURSU PUBLIKU FORNECIMENTO KARETA BA ADMINISTRADORES POSTO ADMINISTRATIVO SIRA IHA MUNISIPIO VIQUEQUE BA TINAN 2023, HUSU BA SOLISITANTES IHA MUNISIPIO VIQUEQUE NE’EBE IHA INTERESE BELE PARTISIPA KONKURSU REFERE. OBRIGADO WAIN. (SMA-MV)

 • RE – TENDER KONKURSU PUBLIKU, BA PROJETU RECIDENSIA AMV & NOVO KONSTRUSAUN EBF KAILAQUE BABU

  Post iha: 3 May 2023

  RE – ANUNSIO KONKURSU PUBLIKU MUNISIPAL BA KONSTRUSAUN OBRAS PUBLIKAS PDIM HO NUMERU REFF 798/AMV/V/2023, IHA LORON 2 FULAN MAIU TINAN 2023 ◊ HO ANUNSIU IDA NE’E ADMINISTRASAUN MUNISIPIU VIQUEQUE BAZEIA BA ARTIGU 28 HUSI DIPLOMA MINISTERIAL NO. 19/2013, LORON 16 FULAN OUTUBRO. ◊ KONVIDA EMPREZA LOKAL HIRAK NE’EBE PRE-KUALIFIKADU HO KATEGORIA A/B, ATU HATAMA […]

 • Kompanhia Rua Assina Ona Karta Aseitasaun ba Obra Capital Dezenvolvmento/PDIM

  Post iha: 25 Apr 2023

  Kompanhia Rua; BELAS LARI.UNIP.LDA ho DIRA NOVA UNIP. LDA Assina Ona Karta Aseitasaun ba Obra Capital Dezenvolvmento/PDIM ba Obra Servisu rua (2) mak hanesan: KONSTRUSAUN UMA ARMAGEN TAU AI-MORUK ho KONSTRUSAUN FOUN EDEFICIO POSTO OSSU & MORU HALEU, ho Num.Offcio: 759 & 760, (RFQ: 392/SMA-AMV/IV/2023). Assina karta Aseitasaun husi Kompanhia Belas-Lari iha dia 17 de […]

 • ANUNSIU KONVITE KONKURSU PUBLIKU MUNISIPAL KONSTRUSAUN OBRAS PUBLIKAS PDIM

  Post iha: 13 Apr 2023

  ADMINISTRASAUN MUNISIPIU VIQUEQUE (AMV) LIU HUSI SERVISU MUNISIPAL APROVIZIONAMENTU (SMA) KONVIDA KOMPANHIA LOKAL SIRA NE’EBE MAKA LIU ONA PRE-KUALIFIKASAUN ATU TUIR KONKURSU PUBLIKU MUNISIPAL KONSTRUSAUN OBRAS PUBLIKA PDIM HO NU REFF; 692/AMV/IV/2023 MAKA HANESAN : REHABILITASAUN RESIDENSIA ADMINISTRADOR DO POSTO OSSU (PAO) REHABILITASAUN OF IRRIGATION CHANEL AT BELIA 1 AND BELIA 2 (PAUTL) REHABILITASAUN OF […]

© 2024 Administrasaun Munisípiu Viqueuque