KONKURSU PUBLIKU FORNECIMENTO KARETA BA ADMINISTRADORES POSTO ADMINISTRATIVO TINAN 2023

Hahu loke: 05/15/2023
Hahu taka 06/12/2023


KONKURSU PUBLIKU FORNECIMENTO KARETA BA ADMINISTRADORES POSTO ADMINISTRATIVO SIRA IHA MUNISIPIO VIQUEQUE BA TINAN 2023, HUSU BA SOLISITANTES IHA MUNISIPIO VIQUEQUE NE’EBE IHA INTERESE BELE PARTISIPA KONKURSU REFERE.

OBRIGADO WAIN. (SMA-MV)


Anexu dokumentus laiha

© 2024 Administrasaun Munisípiu Viqueuque