Assina Termo Asseitasaun husi Kompanhia Dira-Nova Unip.Lda ho Belas-Lari Unip Lda

Hahu loke: 04/24/2023
Hahu taka 04/24/2023


Projetu Kapital Dezenvolvimentu PDIM Munisipiu Viqueque ba Tinan 2023 maka hanesan

  • Rehabilitasaun Residensia Administrador Munisipiu Viqueque + Konstrusaun Moru + Jardim.
  • Konstrusaun Uma Armajen Ai-Moruk.
  • Konstrusaun Foun Edificio Posto Administrativo Ossu & Moru Haleu.
  • Novo Konstrusaun da Escola EBF Cailaque Babo.

Ne’ebe anunsiu ona iha dia 15 de Fevereiro 2023, no kompanhia kompetetitor hamutuk 14 maka Kompete liu husi Konkursu Publiku.

Liu husi Resultadu Avaliasaun husi Ekipa UTE ne’ebe Komposto Husi (AMV, SMOPT, SMS, SMAP no SME), halo Koresaun Prokuramentu Artimatiku, ba dokumentus kompanhia 14 ne’ebe Submete ba Aprovizionamentu nuné, konklui ho resultadu katak :

Kompanhia Rua (2) maka Admitidu no sai Vensedor ba Obra Rua (2) maka Hanesan

No Naran Kompanhia Tipu Atividade Valor Submisaun Valor Corresaun Arritmatical
1 Belas-Lari Unip,Lda Konstrusaun Uma Armajen Ai-Moruk $145,075.74 $144,286.00
2 Dira Nova Unip. Lda Konstrusaun Foun Edificio Posto Administrativo Ossu & Moru Haleu.

 

$242,367.25 $242,358.65

No Projetu Rua seluk Ekipa UTE desidi liu husi Avaliasaun no Koressaun katak konsidera katak ba halo Re-Anunsio

No Tipu Atividade Obs
1 Rehabilitasaun Residensia Administrador Munisipiu Viqueque + Konstrusaun Moru + Jardim. Re-Anunsio
2 Novo Konstrusaun da Escola EBF Cailaque Babo Re-Anunsio


Anexu dokumentus laiha

© 2024 Administrasaun Munisípiu Viqueuque