AUTORIDADE MUNISIPIU VIQUEQUE (AMV) LIU HUSI SERVISU MUNISIPAL APROVIZIONAMENTO TINAN 2024

Hahu loke: 03/01/2024
Hahu taka 03/01/2024


ANUNCIO PRA-KUALIFIKASAUN KATEGORIA “A / B”

REJIME JURIDIKU APROVIZIONAMENTO PDIM ANUNCIO REZULTADU PRA-KUALIFIKASAUN MUNICIPAL HO NUMERO ANUNCIO 297/AMV/III/2024 IHA DATA DIA 01/03/2024.

TOTAL EMPREZARIA LOKAL IHA MUNISIPIU VIQUEQUE, NE’EBE KOMPOSTU HUSI POSTU ADMINISTRATIVU 5 DISPONIVEL HODI PARTISPA IHA KONKURSU PRA-KUALIFIKASAUN HAMUTUK EMPREZARIA “38”, EMPREZA SELECIONADU HO KATEGORIA “A” HAMUTUK EMPREZARIA “5”, EMPREZA SELECIONADU HO KATEGORIA “B” HAMURUK “21”, IHA MOS EMPREZARIA NE’EBE MAK HETAN DISKUALIFIKASAUN HAMUTUK EMPREZARIA “12”, HO RAZAUN TAMBA LA-PRIENSE REKEJITUS MENCIONADU.

Doc. PRA-KUALIFIASAUN A-B 2024


Anexu dokumentus

© 2024 Administrasaun Munisípiu Viqueuque