KONSTRUSAUN ESTRADA ALTERNATIVO HUSI CARAUBALO BA BUANURAK, UANUBO STA.0+000-4-320.

Hahu loke: 06/19/2023
Hahu taka 07/19/2023


KONSTRUSAUN ESTRADA ALTERNATIVO HUSI CARAUBALO BA BUANURAK, UANUBO STA.0+000-4-320.
Pre-bid Meeting ne’e deriji direita husi Direktu Aprovisionamentu tamba hetan delegasaun husi Administador no Adjunto.  Rezultadu pre-bid meeting ne’e Lao ho diak to remata.
Depois de enkontru kontinua kedas ho ekipa PDIM,UTE hamutuk ho Diretores kompaña lokal Sira ba halo site visit ba Fatin KONSTRUSAUN refere husi hahu to’o remata.


Anexu dokumentus

© 2024 Administrasaun Munisípiu Viqueuque