RATIFIKASAUN KONKURSU BEN’S SERVISU14 IHA AUTORIDADE MUNISIPIU VIQUEQUE 2024

Hahu loke: 04/09/2024
Hahu taka 04/17/2024


MUDANSA ESTRUTURA ADMINISTRASAUN MUNISIPAL NAKFILAK BA IHA AUTORIDADE MUNISIPAL SAI HANESAN SASUKAT BOT EZEKUSAUN SIRA LIU-LIU PROSESU LOKE KONKURSU BA BEN’S SERVISU 14 NE’EBE ANUNCIO ONA IHA 11/03/2024 ATE 12/04/2024, LAKONSEGE HAKATA BA ENKONTRU PREVIA TAMBA ATRAVES BA MUDANSA ESTRUTURA AUTORIDADE NE’EBE  HALAO IHA DIA 26/04/2024, NO SITUASAUN IDA NE’E FO IMPLIKASAUN MAKA’AS BA EZEKUSAUN PLANU APROVIZIONAMENTO TINAN 2024 IHA MUNISIPIU DE VIEUQUEQUE.

KONSIDERA BA DL. 22/2022, ARTIGO 48, HAKTUIR KONABA ESCLARECEMENTO NO RATIFIKASAUN BA PESSA APROVIZIONAMENTO


Anexu dokumentus

© 2024 Administrasaun Munisípiu Viqueuque