RE-ANUNSIO KONKURSU BEN’S SERVISU 9 NE’EBE HETAN ONA RATIFIKASAUN 2024

Hahu loke: 06/05/2024
Hahu taka 10/05/2024


AUTORIDADE MUNISIPIO DE VIQUEQUE LIU HUSI SERVISU MUNISIPAL APROVIZIONAMENTO HO Nu.Ref. 11/SMA-AMV/IV/2024 HODI FO HATENE HIKAS FALI EMPREZARIA, NE’EBE MAK IHA AKTIVIDADE RELEVANTE HANESAN:

  1. Material Escritorio ATK
  2. Material Operasional TONER
  3. Despezas Oreasional CATERING
  4. Servisu FOTO COPIA
  5. Manutensaun AC
  6. Manutensaun MOTORIZADAS
  7. Manutensaun KARETA
  8. Manutensaun Ekipamentus
  9. Fornesemento Ekipamentus LIMPEZA, nune’e empreza sira ne’e iha interese BELE APLIKA IHA KONKURSU PUBLIKU HIRAK NE’E.

IHA MOMENTUM NE’EBE HANESAN SERVISU APROVIZIONAMENTO KUNTINUA KEDAS HO ANUNSIO TAN KONKURSU PUBLIKU 4  (1 Servisu Lixo, 2 Servisu Esgotu, 3 Material Operasional EPE, 4 Fornesemento KAIXAUN) NO AUJUDIKASAUN DEREITA 2 (Comvustivel ho Encargos Pulsa TT), ba kargo chefia sira iha Autoridade Munisipal de Viqueque.


Anexu dokumentus

© 2024 Administrasaun Munisípiu Viqueuque