Rehabilitasaun Armazen Adminstrasaun Munisipio Viqueque, Konstrusaun Koridor + Drainasen

Hahu loke: 12/05/2022
Hahu taka 12/27/2022


Hakarak Hato’o Informasaun ba Emprezaria Lokal sira iha Munisipio Viqueque, ne’ebe intersante no hakarak aplika ba Konkursu Rehabilitasaun Armazen Adminstrasaun Munisipio Viqueque, Konstrusaun Koridor + Drainasen, bele mai foti dokumentos apliksaun iha Administrasaun Munisipio Viqueque – Diresaun Servisu Aprovizionamento Viqueque. Ba ita bot sira nia disponibilidade tempu, atu mai foti dokumentos  lahaluha hato’o obrigado uain.


Anexu dokumentus

  • Rehabilitasaun-Gudang-Adminstrasaun-Munisipio-Viqueque-Konstrusaun-Koridor-Drainasen.pdf pdf (827kb) [ Deskarrega ]

© 2024 Administrasaun Munisípiu Viqueuque